امیر عطایی فر
امیر عطایی فر

مدیر عامل

 محسن گنجیان
محسن گنجیان

معاون مالی و اداری

بهروز فتحعلی
بهروز فتحعلی

مدیر بازرگانی تولید

علی زمان میرآبادی
علی زمان میرآبادی

مدیر تحقیقات و آموزش

امیرحسین حمزه
امیرحسین حمزه

مدیر امور اداری و منابع انسانی

سارا نانوا زاده
سارا نانوا زاده

سرپرست آزمایشگاه کنترل کیفیت