دسته بندی: ماهنامه اختصاصی توسعه دهندگان بذر شمال ایران INSEC ،

ویژه نامه کلزا (شماره دوم) آذرماه 1400

  • سردبیر: دکتر میرآبادی
  • ناشر: توسعه کشت دانه های روغنی
  • تعداد صفحات: 108
  • تاریخ نشر: آذر - ۱۴۰۰
  • زبان: فارسی
نسخه الکترونیکی

درباره ویژه نامه کلزا (شماره دوم) آذرماه 1400

دانه کلزا به دلیل میزان درصد روغن و پروتئین خود، نقش مهمی در تامین روغن خوراکی و همچنین کنجاله ایفا می‏کند. بررسی سوابق تولید این زراعت درفاصله سالهای 1961 تا 2018 در جهان نشان می دهد(جدول 1)، همواره تولید این محصول در جهان رو به افزایش بوده به طوریکه میزان تولید کلزا از حدود 3.5 میلیون تن در سال 1961 به 75 میلیون تن در سال 2018 رسیده است. برخی کشورها سهم بیشتری در این میزان تولید داشته که بر اساس مجموع میانگین تولید آنها در جدول 1 اسامی 12 کشور برتر تولید کننده این دانه روغنی در مقایسه با میزان سهم کشورمان ایران آورده شده است. با توجه به تفاوت فاحش میزان تولید کشورها و از طرفی به منظور نمایش روشن تر میزان تغییرات سالانه تولید در هر کشور، میزان تولید کشور ها بر اساس داده‏های لگاریتمی بر مبنای 10 آورده شده است. بر اساس داده‏های موجود، سه کشور برتر تولید کننده کلزا در سال 2018 شامل کانادا، چین و هند به ترتیب با میزان تولید 20.3، 13.3 و 8.4 میلیون تن بوده‏اند. نگاهی به میزان سهم ایران در تولید و توسعه کشت کلزا نشان می دهد، سال 2007 (1386) طلایی ترین سال تولید کلزا در کشور به میزان 356890 تن بوده است. زمانیکه ایران در آن مقطع جایگاه 16 جهان را به خود اختصاص داده و حال انکه بر اساس داده‏های منتشر شده، بعد از 12 سال یعنی در سال 2018 (1397) ایران با سهم تولید 329843 در جایگاه 22 جهان قرار گرفته است.