حوزه معاونت مالی و اداری

 

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

این مدیریت وظایف مربوط به ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی، تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت، راهنمایی و آموزش آنان، نظارت و کنترل بر اجرای صحیح آیین نامه ها، مقررات پرسنلی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت ها، بررسی نیازهای آموزشی و هماهنگی با واحدها، نظارت بر مراحل استخدام کارکنان و اجرای مصوبات اداری و پرسنلی هیئت مدیره را برای ارائه خدمات اداری در شرکت را برعهده دارد.

 

مدیریت امور مالی

وظایف مربوطه به این مدیریت به شرح زیر می باشد:

 • برنامه ريزي و ساماندهي عمليات مالي شركت در راستاي استراتژي و اهداف تعيين شده و ايفاي نقش موثر در تحقق اهداف شركت
 • انجام اقدامات لازم به منظور ارائه خدمات مالي مورد نياز شركت و همكاري با ساير واحدها و نمايندگي ها و مناطق جهت انجام وظايف محوله
 • بكارگيري نظام هاي پيشرفته مديريت مالي بمنظور استفاده بهينه از منابع
 • مشاركت در تصميم گيري تامين منابع مالي و استفاده بهينه از منابع موجود و همچنين نظارت بر وضعيت نقدينگي
 • تدوين و نظارت بر اجراي صحيح مقررات و دستورالعمل ها و روشهاي مصوب مالي و معاملاتي
 • سرپرستي و نظارت بر اجراي كامل روشها ، سيستم ها وخط مشي هاي مالي شركت
 • پيگيري هاي لازم در مورد وصول مطالبات شركت
 • انجام و نظارت بر ثبت و نگهداري مناسب دفاتر قانوني و تهيه گزارشات مديريت مورد لزوم و ساير مراجع قانوني
 • انجام و نظارت بر تهيه صورت گردش موجودي انبار و اموال شركت.
 • بررسي و تعيين اعتبار كليه درخواستهاي هزينه اي و سرمايه اي كه تعهد پرداخت ايجاد مي نمايند و يا منجر به پرداخت مي گردند طبق دستورالعمل مربوطه
 • گرد آوري منابع لازم بمنظور رسيدگي مالياتي، بيمه اي، حسابرسي و . . . .
 • اتخاذ ترتيبات لازم بمنظور تهيه صورت مغايرت بانكي و پيگيري بمنظور رفع مغايرت
 • تشخيص حساب ها، صدور اسناد حسابداري با توجه به نظام مالي مدون شركت
 • پلاك كوبي دارايي ثابت، اعمال كنترل و نظارت بر نگهداري كارت دارايي ثابت و محاسبات استهلاكات
 • انجام محاسبات لازم به منظور تعيين هزينه هاي قابل تخصيص به مراكز هزينه به منظور تعيين بهاي تمام شده
 • اعمال ترتيبات لازم به منظور تهيه و تنظيم ليست هاي مكانيزه حقوق ودستمزد ، گزارشات فصلي ، ارزش افزوده و ساير گزارشات زماندار در راستاي اجراي قوانين جاريه كشور