کلزا

کلزا گياهي است از خانواده شب بو (Brasicaceae)، يك ساله، دگرگشن و يكي ازمهم ترين گياهان زراعي كه از دانه آن جهت توليد روغن استفاده مي‌شود. در دهه اخير اين محصول روغني از نظر متوسط عملكرد روغن جهاني از رتبه پنجم به رتبه سوم صعود كرده است كه كشورهاي اروپائي و كانادا و چين و هند قسمت اعظم روغن خود را از آن تهيه مي‌كنند. به دليل وجود گونه هایي با خصوصيات متفاوت، امكان كشت آن در شرايط سرد، گرم و معتدل دنيا وجود دارد. مبداء آن كشورهاي آسياي ميانه و اروپا است. دراستان گلستان كلزا با تيپ رشد بهاره كشت مي‌گردد. مقاومت به شوري كلزا حدوداً از گندم بيشتر و از جو كمتر است و آستانه خسارت ناشی از شوری در ارقام تجاري حدود 6-5 دسي زيمنس بر متر مي‌باشد. در مناطقي از استان كه داراي بارندگي 350-300 ميليمترمي باشد مي‌توان به صورت ديم اقدام به كشت اين محصول نمود. درحال حاضر بجز نخود كه به علت نداشتن بازار اقتصادي مناسب امكان كشت آن درسطح وسيع وجود ندارد كلزا تنها گياهي است كه در تناوب با گندم و جو مي‌تواند به عنوان يك محصول پائيزه اقتصادي كشت شود و ضمن توليد، نقش بسيار مؤثري دركنترل آفات خاك زي مانند زابروس در اراضي ديم استان داشته باشد.

 

ارقام اصلاح و تجاری شده شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

رقم کلزا بهاره مهتاب

 • ایجاد از طریق پرتودهی بذور با اشعه گاما، انتخاب و ارزیابی طی شش نسل
 • بهاره
 • متوسط عملکرد دانه: 2774 کیلو گرم در هکتار متوسط درصد روغن: 43/43
 • متوسط درصد پروتئین:18/2
 • میزان گلوکوزینولات 7/68 میکرو مول بر گرم
 • تاریخ متوسط گلدهی 92 روز
 • تحمل نسبی به اسکلروتینیا
رقم کلزا بهاره زمان
 • ایجاد از طریق انتخاب توده‏ای
 • بهاره
 • متحمل به نژاد بیماریزایی PG2 قارچ عامل بیماری ساق سیاه کلزا ( فوما)
 • متوسط عملکرد دانه: حداقل 2000 کیلو گرم در هکتار  
 • متوسط درصد روغن: 43/41
 • متوسط درصد پروتئین:18/38    
 • میزان گلوکوزینولات 5 میکرو مول بر گرم