دفتر قزوین

دفتر قزوین با مرکزیت استان گیلان در سال 1383 آغاز به فعالیت نمود ولی با توجه به طیف دانه های روغنی قابل تولید در استان گیلان در سال 1384 مرکز نمایندگی به قزوین انتقال یافت. دفتر قزوین چهار استان گیلان، قزوین، زنجان و البرز را تحت پوشش خود دارد. به واسطه ماهیت کشاورزی گسترده در استان قزوین شرکت بسیاری از فعالیت های نوین و اقتصادی خود را در این دفتر اجرائی می نماید. برنامه های تولید بذر کلزا رقم اکاپی و کتان گلچین و تکاپو از مهمترین این برنامه ها می باشد.

آقای مهندس رضا حقگو

رئیس دفتر قزوین

حوزه فعالیت: استان های البرز، قزوین، گیلان و زنجان

 

شرکت در راستای توسعه فعالیت های فنی خود در مسیر ارتباط با کشورهای پیشرو و در عرصه بذر با وارد نمودن والدین بذور هیبرید آفتابگردان به نام های Alison و Euroflor نسبت به احداث مزرعه تولید بذور هیبرید در این استان اقدام نمود. تولید بذر گلرنگ محلی اصفهان و صفه در استان های قزوین و زنجان؛ تولید بذور آفتابگردان رقم رقم رکورد در استان زنجان و انجام بررسی بر روی امکان تولید آفتابگردان آجیلی در کشور از اقدامات دیگر این دفتر بوده است. این دفتر مشارکت فعال در انجام طرح های تحقیقاتی شرکت دارد.