امیر عطایی فر
امیر عطایی فر

مدیر عامل

 محسن گنجیان
محسن گنجیان

معاون مالی و اداری

علی زمان میرآبادی
علی زمان میرآبادی

مدیر هماهنگی در امور اجرائی نمایندگیها و دفاتر

معاونت تولید و بهره برداری
معاونت تولید و بهره برداری

معاونت تولید و بهره برداری

امیرحسین حمزه
امیرحسین حمزه

مدیر امور اداری و منابع انسانی

علی زمان میرآبادی
علی زمان میرآبادی

مدیر تحقیقات و آموزش

سارا نانوا زاده
سارا نانوا زاده

سرپرست آزمایشگاه کنترل کیفیت