صفحه 1 از 8
اخبار نمایندگی ها
کشت کتان رقم گلچین در قزوین حضور مدیر محترم امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم کشاورز... گردهمایی سالیانه دانه های روغنی- پنجم تا ششم شهریور ماه 1402- مو... برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای د... انتشار کتاب دانش کلزا در ایران بازدید مدیر محترم هماهنگی در امور اجرایی نمایندگی ها از طرح های ب... اجرای طرحهای بهاره ۱۴۰۲ حضور شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در رویداد توسعه همکاریهای دانش... بازدید از طرحهای ژنوتیپهای سویای ارسال شده به موسسه ثبت و اصلاح ... عملیات برداشت طرحهای پاییزه سال زراعی 1401 - 1402 بازدید مسئولین محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور برگزاری وبینار مربوط به معرفی ارقام جدید کتان انتشار پنجمین ماهنامه اختصاصی توسعه دهندگان بذر شمال ایران INSEC ... واگذاری حق امتیاز ثبت دو رقم بذر کتان (بذرک) با نام های تکاپو و گ... انتشار چهارمین ماهنامه اختصاصی توسعه دهندگان بذر شمال ایران INSEC... اطلاعیه دعوت به همکاری