دسته بندی: بولتن تخصصی ،

شماره 103 خرداد ماه 1399

 • نویسنده: علی زمان میرآبادی، مهتاب صمدی، صلاح معتمدی، میترا رمضانی، آیدین حسن زاده، رضاپورمهدی علمدارلو
 • سردبیر: علی زمان میرآبادی
 • ناشر: شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
 • تعداد صفحات: 12
 • تاریخ نشر: خرداد - ۱۳۹۹
 • زبان: فارسی
نسخه الکترونیکی
 • بهبود و اصلاح آفتابگردان با استفاده از منابع ژنتیکی و گونه‏ های خویشاوند - Improvement and breeding sunflower (Helianthus annuus L.) using genetic resources and relative species

  نویسنده: مهتابه صمدی

  چکیده:

  آفتابگردان متعلق به جنس Helianthus و بومی شمال آفریقا است. حدود 52 گونه و 19 زیر گونه متعلق به جنس Helianthus وجود دارد. این گونه‏ ها عادت رشدی یکساله و چند ساله دارند. تعداد کروموزوم سوماتیکی گونه‏ های دیپلوئیدی، n = 2x = 342 است. هرچند سطح پلوئیدی مانند تتراپلوئید (n = 4x = 682) و هگزاپلوئید (n = 6x = 102 2) نیز در بین گونه ‏های مختلف Helianthus  مشاهده شده است. بطور معمول تمامی انواع یکساله ‏ها به‏ صورت دیپلوئیدی و چندساله‏ ها به‏ صورت پلی پلوئیدی وجود دارند. میزان خویشاوندی گونه‏ های وحشی و زراعی (CWR) بر اساس میزان هیبریداسیون با گونه‏ های مرتبط مشخص می‏ شود. ژرم‏پلاسم اولیه  آفتابگردان شامل گونه‏ های زراعی و وحشی از  دو گونه  H. annuus و H. winterii است، در حالی که ژرم‏پلاسم ثانویه گونه‏ هایی مانند H. anomalus ، H. paradoxus ، H. petiolaris و H. deserticola را شامل می‏ شود.

  کلیدواژه:

  دانه های روغنی ، آفتابگردان ،
 • کاشت داشت و برداشت سویا

  نویسنده: صلاح معتمدی

  چکیده:

  کلیدواژه:

  بذر دانه های روغنی ، سویا ،
 • نتایج مقالات کاربردی جدید دانه روغنی سویا - New applied publications on soybean oil seed crop

  نویسنده: میترا رمضانی

  چکیده:

  سويا (Glycine max L. ) يكي از منابع مهم روغن گياهي و مكمل غذايي انسان و دام در سطح دنيا از اهميت زيادي برخوردار است و از نظر ميزان توليد دانه و سطح زير كشت بين گياهان روغنی مقام اول را دارد (FAO, 2018). در این مقاله به بررسی مختصر نتایج برخی از مطالعات اخیر در رابطه با افزایش عملکرد و بهبود صفات کمی و کیفی این محصول پرداخته می ‏شود.

  کلیدواژه:

  بذر دانه های روغنی ، سویا ، آفات و بیماری ها ،
 • چالش های فراروی شناسایی ژن های مقاومت به عوامل بیماری زا در کلزا ( بخش ششم) - Current Status and Challenges in Identifying Disease Resistance Genes in Brassica napus

  نویسنده: علی زمان میرآبادی

  چکیده:

  در ادامه مطالب درج شده در خبرنامه شماره 102، در خصوص معرفی منابع ژنتیکی مقاومت در کلزا و سهولت نقشه یابی این منابع در گیاهان با توجه به پیشرفتهای اخیر در حوزه ژنومیک مطالبی عنوان شدکه در این  خصوص و در این شماره تصویر شماتیکی از مراحل ردیابی ژن های مقاومت نشان داده شده است.  در ادامه به معرفی ژنهای بیماریزا در عامل بیماری زای Leptosphaeria. maculans   و تنوع آنها پرداخته خواهد شد. 16 ژن و ناحیه بیماریزا در نژادهای بیمارگر L. maculans از سال 2002 تا کنون شناسایی شده اگرچه هنوز جایگاه  ژنی چهار مورد (AvrLepR1، AvrLepR2، AvrLepR3؛ AvrLepR4) از نواحی ژنتیکی  مذکور به طور کامل شناسایی نشده است اما سایر ژن‏های بیماری زا توسط پژوهشگران مختلف به شرح جدول ذیل  معرفی و تایید شده اند.

  کلیدواژه:

  بذر دانه های روغنی ، دانه های روغنی ، توسعه کشت دانه های روغنی ، کلزا ، آفات و بیماری ها ،
 • مدیریت بیماری‏های گیاهی با استفاده از روش‏های زراعی - Managing crop diseases through cultural practices

  نویسنده: آیدین حسن زاده

  چکیده:

  گزارشات متعددی وجود دارد که نشان می‏ دهند کاربرد کلسیم در خاک و اندام‏ های هوایی گیاهان، سبب کاهش انتشار و شدت بیماری های گیاهی به ویژه در غلات، حبوبات، سبزی و صیفی، درختان میوه و همچنین بیماری‏ های  محصولات پس از برداشت مثل غدد و میوه‏ ها می‏ شود (Rahman & Punja, 2007). به عنوان مثال، کاربرد کلسیم موجب کاهش بیماری آنتراکنوز سیب (Colletotrichum gloeosporiodes or C. acutatum) و بیماری ‏های پس از برداشت در توت‏ فرنگی می‏ شود (Cheour et al., 1990) یا تیمار گوجه ‏فرنگی با کربنات کلسیم منجر به کاهش خسارت بیماری پوسیدگی فوزاریومی می گردد (Woltz et al., 1992). در مقابل، نتایج نام و همکاران (Nam et al., 2006)، نشان داد استفاده از کلسیم تاثیری بر آنتراکنوز توت‏ فرنگی  نمی‏ گذارد.

  کلیدواژه:

  توسعه کشت دانه های روغنی ، آفات و بیماری ها ، جوانه زنی ،
 • مدیریت آفات بادام زمینی - Peanut Pest Management

  نویسنده: رضاپورمهدی علمدارلو

  چکیده:

  کلیدواژه:

  دانه های روغنی ، توسعه کشت دانه های روغنی ، بادام زمینی ، آفات و بیماری ها ،

درباره شماره 103 خرداد ماه 1399

مقالات و رویدادهای علمی....................................................................................... 1

بهبود و اصلاح آفتابگردان با استفاده از منابع ژنتیکی و گونه‏‏ های خویشاوند

کاشت، داشت و برداشت سویا

نتایج مقالات جدید کاربردی  مربوط به گیاه دانه روغنی سویا

گیاهپزشکی..............................................................................................................7

مدیریت بیماری‏های گیاهی با استفاده از روش‏های زراعی

چالش‏های فراروی  شناسایی ژنهای  مقاومت به عوامل بیماری زا  در کلزا ( بخش ششم)

مدیریت آفات بادام زمینی