بازدید از طرحهای ژنوتیپهای سویای ارسال شده به موسسه ثبت و اصلاح بذر و نهال جهت معرفی رقم

بازدید از طرحهای ژنوتیپهای سویای ارسال شده به موسسه ثبت و اصلاح بذر و نهال جهت معرفی رقم

نوع مطلب: سویا

بازدید مدیریت و کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی  و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  به همراه اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری از طرحهای در حال اجرای موسسه ثبت و اصلاح بذر و نهال کشور درمزارع تحقیقاتی مرکز تحقیقات  جهت معرفی ارقام جدید سویا . یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲