تعداد 25

طرحهای بهاره

اجرای طرحهای بهاره ۱۴۰۲

۸ مرداد ۱۴۰۲

عملیات کاشت طرحهای تحقیقاتی بهاره مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

بازدید از طرحهای ژنوتیپهای سویای ارسال شده به موسسه ثبت و اصلاح بذر و نهال جهت معرفی رقم

بازدید از طرحهای ژنوتیپهای سویای ارسال شده به موسسه ثبت و اصلاح بذر و نهال جهت معرفی رقم

۲۷ تیر ۱۴۰۲

بازدید مدیریت و کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به همراه اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری از طرحهای در حال اجرای موسسه ثبت و اصلاح بذر و نهال کشور درمزارع تحقیقاتی مرکز تحقیقات جهت معرفی ارقام جدید سویا . یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اظهار داشتند:

بازدید زمین ‏های شالی زاری جهت کاشت ارقام سویای زودرس بعد از برداشت شالی در مازندران

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پیرو طرح ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر دانه‏ های روغنی ( تکاتو) به سازمان ترویج کشاورزی استان مبنی بر کاشت ارقام و لاین‏ های سویای زودرس پس از برداشت شالی و مذاکرات و هماهنگی‎‏‎ های قبلی انجام شده در این رابطه، جهت استفاده بهینه از زمین‏ های شالی زاری مازندران جهت توسعه کشت دانه‏ های روغنی

ریاست نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

کشت بیش از 1560 هکتار سویا در اراضی استان مازندران

۱۵ تیر ۱۳۹۹

باعنایت به سپری شدن سه ماه از اغاز کشت سویا در استان مازندران در بیش از ۱۵۶۰ هکتار از اراضی استان قراردادکشت بین زارعین و شرکت توسعه کشت دانه های روغنی منعقد گردیده است. در این راستا با ۷۶۰ نفر از سویاکاران قراردادکشت منعقد گردیده و ۱۰۱ تن بذر استاندارد از ارقام مورد نیاز زارعین در دفاتر شرکت بین زارعین توزیع گردیده است.

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اظهار داشتند:

طراحی و ساخت دستگاه شمارش صد دانه سویا و 500 دانه کلزا

نویسنده: علی زمان میرآبادی  |   ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

وزن صد دانه به عنوان یکی از اجزای اصلی عملکرد در محصولات بذری از جمله دانه‏ های روغنی مطرح است، لذا تعیین دقیق این صفت تاثیر زیادی در ارائه نتایج طرح های تحقیقیاتی دارد. تعیین وزن صد دانه مستلزم جداسازی و شمارش حداقل صد یا تعداد بیشتری بذر می باشد که بسیار زمان بر بوده و در پروژه های تحقیقاتی گسترده تر به دلیل حجم بالای کار منجر به بروز خطای آزمایشی بالا در شمارش بذور می شود.