طرحهای بهاره

اجرای طرحهای بهاره ۱۴۰۲

نوع مطلب: طرحهای تحقیقاتی

عملیات کاشت طرحهای تحقیقاتی  بهاره  مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در مزارع پژوهشی این مرکز در  استانهای مازندران و گلستان اجرا گردید. در سال جاری تعداد ۱۱ طرح تحقیقاتی  به زراعی و به نژادی  برای حصولات دانه روغنی سویا، آفتابگردان، کنجد و بادام زمینی  مصوب و عملیاتی گردید.