امضا چهار قرارد همکاری با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

امضا چهار قرارد همکاری با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

نوع مطلب: آفتابگردان

با توجه به جایگاه تخصصی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران  در حوزه های مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی و توانمندی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در تولید و تجاری سازی محصولات روغنی و با هدف تنوع بخشی به تولید ارقام دانه روغنی از نظر ارتقا شاخص کمی و کیفی  این محصولات و پیرو جلسات مکرر کارشناسی پژوهشگران هر دو مجموعه در یکسال اخیر، همزمان با برگزاری  دومین رویداد فناوری های کشاورزی  ایران ، چهار قرار داد همکاری توسعه و انتقال فناوری  توسط رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی آقای دکتر صالحی و مدیر عامل شرکت توسعه کشت دانه های روغنی جناب  آقای عطایی فر امضا گردید.در این قرارداد همکاری مقرر شد در برنامه زمانی مشخصی هر دو طرف نسبت به تولید ارقام و لاین های جدید  محصولات روغنی  با ویژگی های خاص نسبت به تولید آزمایشگاهی و نهایتا تجاری سازی آنها اقدام و طرفین از مزایای آن برخوردار شوند .در این قرار داد همکاری،  طرفین قرارداد تا آخرین مرحله تجاری سازی محصولات در کنار هم بوده و صرفا این  موضوع یک قرارداد انتقال فناوری انحصاری نبوده است که از این نظر تمامی مراحل اجرایی کار از طریق همکاری کارشناسان و پژوهشگران طرفین انجام می گیرد.
موضوعات قرارداد های امضا شده در کشور در نوع خود بی نظیر بود و نتایج این قرارداد های همکاری در آینده می تواند تغییرات  بارزی در فرایند تولید دانش های روغنی در کشور ایجاد و مسیر تولید دانه های روغنی را متحول نماید.