حضور مدیر محترم امور فناوری وارتباط با صنعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

حضور مدیر محترم امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

نوع مطلب: آفتابگردان

با توجه به نزدیک شدن به آغازسال تحصیلی 1403-1402 در روز سه شنبه 14 شهریور 1402 مدیر محترم امور فناوری و ارتباط با صنعت  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری جناب آقای دکتر اسد پور و کارشناس اجرایی واحد مذکور از مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی بازدید نمودند. این نشست پیرو تفاهم نامه دوجانبه فیمابین درادامه مذاکرات قبلی انجام شده، با هدف جذب دانشجویان در قالب فعالیت های کارآموزی جهت فعالیت در دفتر ارتباط با صنعت، مزارع پژوهشی شرکت در دانشگاه و دفاتر و نمایندگیهای شرکت برگزار شد.همچنین فهرست طرحهای مشترک وغیرمشترک با امکان مشاوره و ارائه خدمات آزمایشگاهی از سوی شرکت در اختیار همکاران دانشگاه قرار داده شد و مقرر گردید جذب تعداد حداقل 5 دانشجو تحت عنوان کارآموزی در پاییز سال جاری اجرایی گردد.